LOCATIE

WIJ BEDANKEN ALLE BEZOEKERS

TICKETS

OPEN EVENEMENT ENTREE GRATIS


 

ONZE GOUDEN SPONSOREN

 

 

 

 

ZA 1 JULI MARKT 2017 | HUUB FEEST OP VOLLE TOEREN TIJDENS ORANJE ZINGT ZUID behoudt zich het recht ertoe om eenieder de toegang te weigeren.

De organisatie (ORANJE ZINGT ZUID) behoudt zich ten allen tijde het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

DE ENTREE IS VRIJ (Enkele VIP Kaarten zijn te bestellen) (UITVERKOCHT)

Legitimatie verplicht

Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.

Het is verboden te Flyeren.

Aanwijzigingen van medewerkers van de organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en andere bevoegd gezag dienen door de bezoeker te worden opgevolgd.

Medewerkers van de organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

 

Bij bezoek aan het festein heeft de organisatie het recht om u te visiteren. Voorwerpen kunnen in beslag worden genomen. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats waar de voorstelling zich bevindt: professioneel foto-, film- en andere opname-apparatuur, dieren, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, drugs en verboden middelen.

De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen. Het betreden en bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van bezoek aan het festival..

Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie. Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven terreinen - geheel op eigen risico. Bij evenementen met muziekversterking kan gehoorbeschadiging optreden, de organisatie is hiervoor niet verantwoordelijk.

Kleding: Mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club) kleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, zonnebrand, paraplu's, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. 

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement mee naar buiten te nemen. Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing

 

Geen alcohol beneden de 18

 

 

Bekijk ook 'Veel gestelde vragen'